Kişisel Verilerin Korunması

 

 E-TİCARET SANTEMORR MAĞAZASI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA YAZISI

Santemorr İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi (Şirket olarak anılacaktır) olarak müşterilerimizin özel hayatlarına ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması en önemli önceliklerimiz arasındadır. “Kişisel Verilerin Korunması” hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Bu itibarla, Santemorr Sanal E Ticaret Mağazaları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesinden ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den (“Tebliğ”) doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki açıklamaları müşterilerimiz ve www.santemorr.com internet sitesini kullanan tüm ilgililerin dikkatine sunar.

1. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yasal Dayanağı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun olarak anılacaktır) kapsamında şirketimize ait müşteri ilişkileri ve www.santemorr.com üyeliği kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz(isim, soy isim, cep telefonu numaraları, e mail adresleri, doğum tarihi, yaşadığı şehir, adres bilgileri, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, ödeme bilgileri vb.) verileriniz şirketimiz tarafından kanuna uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuata uygun şekilde işlenebilecektir. Yine 6502 sayılı kanun ve mesafeli sözleşmeler yönetmeliğinden doğan yükümlülüklerin ifası amacıyla verilerin toplanması ve kullanılması gerekmektedir.

Sanal mağaza/internet sitesi kullanımında kişisel verileriniz üyeliğinize istinaden yapılan alışveriş sebebiyle kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca açık rızanıza dayalı olarak işlenmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin İşlenmesi

Kanun uyarınca kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması,  muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.  


3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, kanunun temel ilkelerine ve 5.ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartları ve amaçları dahilinde şirket tarafından işlenebilecektir. Şirket, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Bu kapsamda, kişisel verilerinizi;

·       Üye veya müşterileri tanımak, iletişimi arttırmak, ürün, hizmet ve iletişimi geliştirmek, üyeye özel tanıtım kampanya ve duyurular hazırlamak ve göndermek, üye kimlik bilgilerini doğrulamak,

·       Müşteri anketi, müşteri bilgilendirmeleri yapabilmek, denetim veri analizi araştırma, pazarlama ve reklam hizmetlerinde kullanmak,

·       İletişim için adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

·       Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

·       Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olmasına dayanarak; sipariş ve ödemelerin alınma süreçlerini yönetmek ve mesafeli satış sözleşmesi kapsamında üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek, tarafların hukuki teknik güvenliğini temin etmek, ilgili mevzuat gereği yapılan sözleşmelerden sözleşme yükümlülüklerini ifa etmek, yasal yükümlülükleri yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, talep halinde mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

·       Doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak,

·       Ticari iş süreçlerinin yürütülmesini sağlamak, iş stratejilerini planlamak, müşterilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlamak için geliştirme sürecini yürütmek,

·       Kanunlarda açıkça belirtildiği üzere alışveriş yapanın/ yaptıranın bilgilerini kaydetmek ve teyit etmek, tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, bilgi güvenliğini sağlamak,

·       Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek amaçları doğrultusunda işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince kişisel verilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli altyapıyı kurmak, tedbirleri almak ve uygulamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumludur.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Toplanan kişisel verileriniz, kanun tarafından öngörülen temel ilkeler ve kanunun 8.ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kargo/kurye firmalarına, ödeme amacıyla ilgili bankalara , sosyal paylaşım sitelerine (Google, youtube, facebook, instagram, whatsapp , twitter , snapchat , twitch , tiktok, bip gibi) ve GSM operatörlerine, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yetkili özel hukuk kişilerine aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kanunun 11.maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı 3.kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenme olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunun 7.maddesi hükmü doğrultusunda kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltilme, silinme ve yok edilme işlemlerinin verilerinizin aktarıldığı 3.kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin analiz edilmesi suretiyle tarafınız aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararın doğması halinde giderilmesini talep etme haklarını kullanabilirsiniz.

Kanunun 13.maddesi doğrultusunda başvuru formunu doldurarak şirketin: Yalı Mah. İnönü Cad.No:21/A Akçakoca/Düzce adresine ad soyadı ve imzanızı, TC kimlik numaranızı, elektronik posta adresi ve telefon numaranızı diğer gerekli bilgi ve belgeleri eklemek suretiyle talebinizle birlikte başvuru yapabilirsiniz. Kişisel verilerinizle ilgili bir değişiklik olması halinde, adres ve diğer iletişim kanallarından iletişime geçerek kişisel verilerinizi güncellemenizi rica ederiz.

Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır, ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde şirketin Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.